Svet staršev

Zakon o organizaciji in fnanciranju vzgoje in izobraževanja

66. člen svet staršev

(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.

(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

(4) Svet staršev:

- predlaga nadstandardne programe,

- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

- voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;

- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

(5)Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.