Svet staršev

 

•predlaga nadstandardne programe,
•daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
•sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
•daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
•razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
•obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
•voli predstavnike staršev v Svet šole in druge organe šole,
•lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
•samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,
•ocenjuje delo ravnatelja,
•oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
•opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.